ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศด้วยกลไกของกระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์

4 ก.พ. 2565

171 view

admin_1

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศด้วยกลไกของกระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการใช้ชีวิตของสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้แทนหญิงไทย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share