ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

✏️ ความหมายของความเสมอภาคระหว่างเพศ ✅ “Gender Equality”

7 มี.ค. 2565

396 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share