ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เสวนา เรื่อง "พลังสตรีกับการจัดการภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

8 มี.ค. 2565

263 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง "พลังสตรีกับการจัดการภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" 

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางสาวพรรณภา ณ น่าน ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

นางสาวนฤดี จันทสิงห์ นักวิเคราะห์โครงการ UN Women Thailand

นางสาวอัจฉรา ปู่มี บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

และผู้ดำเนินรายงาน นางเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share