ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง (นางสาวพรรณวิภา กิจสวน)

10 มี.ค. 2565

298 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share