ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลครอบครัวไทย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ส.ค. 2564

458 view

-

ประกาศเชิญชวน อื่นๆ

Share