ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างพัฒนา Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู้สำหรับสตรีและครอบครัว

8 ธ.ค. 2564

105 view

-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share