ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

9 ธ.ค. 2564

462 view

-

ประกาศเชิญชวน อื่นๆ

Share