ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570

25 มี.ค. 2565

438 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ศปก.สค) ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 วัตถุประสงค์เพื่อรวมหาแนวทางข้อสรุปให้ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความครบถ้วน รวมถึงมีข้อเสนอแนะให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ (กยค.) เพิ่มเติม โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/ 

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA 

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share