ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมงานเปิดตัวโครงการ WE RISE Together และร่วมเปิดโครงการในหัวข้อ "ความสำคัญของการเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (The importance of women's economic empower erment to Thailand)"

28 มี.ค. 2565

213 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ WE RISE Together และร่วมเปิดโครงการในหัวข้อ "ความสำคัญของการเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (The importance of women's economic empower erment to Thailand)" โดยมี นายแอลลัน มักคินนัน (H.E. Mr. Allan McKinnon) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวซาร่าห์ นิบส์ (Ms. Sarah Knibbs) ผู้อำนวยการ UN Women สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการสตรี ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และผู้ประกอบการสตรี เพื่อทำความเข้าใจและเอาชนะความไม่เท่าเทียมเหล่านั้น รวมถึง

การยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศออสเตรเลีย ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียต่อการฟื้นฟูจากโรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศออสเตรเลีย และอนาคตของอินโด

แปซิฟิก ตลอดจนวิสัยทัศน์แห่งความมั่นคงและความมั่งคั่งที่มีร่วมกัน ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share