ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุม Virtual Regional Meeting: Preventing Violent Extremism in the context of Rising Misogyny (UN Women)

30 มี.ค. 2565

238 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุม Virtual Regional Meeting: Preventing Violent Extremism in the context of Rising Misogyny (UN Women) โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share