ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ครั้งที่ 1/2565

1 เม.ย. 2565

664 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ผ่านระบบ Zoom Meeting นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/ 

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA 

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share