ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เม.ย. 2565

292 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share