ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. จัด “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี”

8 เม.ย. 2565

483 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ นางรุ่งทิวา  สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดฯ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สตรี มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน และเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาค สร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำนโยบาย และมาตรการของรัฐบาล รวมทั้งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

e-Library : http://library.dwf.go.th/

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon