ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน ๑ คัน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

22 ก.ค. 2565

15 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share