ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

9 ก.ย. 2565

30 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share