ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เปิดรับสมัครหลักสูตรวุฒิบัตรความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

12 ต.ค. 2565

130 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share