ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

กลุ่มมาตรการและกลไก กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่

17 ต.ค. 2565

845 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share