ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธ.ค. 2563

194 view

-

ประกาศเชิญชวน อื่นๆ

Share