ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ก.ย. 2565

386 view

-

ประกาศเชิญชวน อื่นๆ

Share