ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ธ.ค. 2563

177 view

-

ประกาศเชิญชวน อื่นๆ

Share