ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางข้อความของศูนย์เรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2565

15 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share