ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

คำร้องคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.)

5 ม.ค. 2566

545 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการยื่นคำร้องคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.)

    ๑. กรอกแบบฟอร์มคำร้องคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.๐๑) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ หรือกรอกข้อมูลผ่าน e-form ได้ที่นี่
    ๒. แนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้    
        (๑) สำเนาบัตรประชาชน  
        (๒) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
    ๓. ส่งคำร้อง วลพ.๐๑ พร้อมเอกสารแนบ มาที่ E-mail : saraban@dwf.go.th


หมายเหตุ:

    ๑. การจัดทำคำร้อง ผู้ร้องไม่จำเป็นต้องทำตามรูปแบบของคำร้องนี้ แต่ให้มีเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วนตามที่ระบุไว้นี้
   ๒. คำร้องต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และจัดทำเป็นภาษาไทย
   ๓. การยื่นคำร้องผู้ร้องต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองความถูกต้อง
   ๔. ผู้ร้องอาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กรณีไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้  ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ในคำร้องด้วย
   ๕. ผู้ร้องต้องจัดทำสำเนาคำร้อง
   ๖. กรณีผู้ร้องแนบพยานหลักฐานมาพร้อมคำร้อง ให้รับรองความถูกต้องพยานหลักฐานดังกล่าว
   ๗. ในกรณีที่มีผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องหลายคน ให้จัดทำเอกสารชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้องให้ครบและนำมาแนบท้ายคำร้อง 

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share