ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้เข้ารับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี ๒๕๖๖

9 มี.ค. 2566

521 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้เข้ารับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือภายในอาเซียน และระหว่างอาเซียน กับประชาคมโลก การเสริมสร้างความร่วมมีอระดับประชาชน การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Temasek Foundation
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งใบสมัครได้ที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0 2203 5000 ต่อ 14385
e-mail : mfa1202@mfa.go.th
www.asean.org/asean-prize


ดาวน์โหลดไฟล์ asean prize 2023.pdf

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share