ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองจนท.ร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับพัสดุในการจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ

25 เม.ย. 2566

477 view

-


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share