ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดการเจ้าหน้าที่tor จ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทางพิเศษและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไปติมตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

15 พ.ค. 2566

251 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share