ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุฝึกอบรม ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว กลุ่มสตรีบ้านแม่สุกเหนือ ม.1 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ค. 2566

44 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share