ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. หารือภารกิจด้านสตรี สถานการณ์ทางสังคม สถิติหญิงไทยในสเปนและปัญหาอุปสรรคของหญิงไทยที่จะเดินทางมาทำงาน หรือมาแต่งงานกับชาวสเปน

9 มิ.ย. 2566

146 view

กชนุช ทองอุไร

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะ และเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  หารือภารกิจด้านสตรี สถานการณ์ทางสังคม สถิติหญิงไทยในสเปนและปัญหาอุปสรรคของหญิงไทยที่จะเดินทางมาทำงาน หรือมาแต่งงานกับชาวสเปน ร่วมกับนายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 
ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon