ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองการให้บริการทางเพศ

5 ก.ค. 2566

815 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share