ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 22 (22nd ACW and Related Meetings) “เสริมพลังสตรีเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” Empowering Women for A Better Tomorrow

19 ก.ย. 2566

323 view

กชนุช ทองอุไร

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 22 (22nd ACW and Related Meetings) วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผน ACW และกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสตรี ตลอดจนเพื่อพิจารณาโครงการที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเสนอแผนงานให้แก่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women – AMMW) ให้ความเห็นชอบรับรอง โดยมี คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย เวียดนาม และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon