ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ TOR จ้างเหมารถตู้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จ.ร้อยเอ็ด

16 ต.ค. 2566

145 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share