ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

19 ต.ค. 2566

230 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share