ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

20 ต.ค. 2566

159 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share