ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองร่างขอบเขตจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1

9 พ.ย. 2566

122 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share