ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

28 ธ.ค. 2566

96 view

-

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 9 กระทรวง พม. นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมรับรอง H.E. Mr. Jean-Claude Poimboeuf (นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ) ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสได้แสดงความยินดีต่อการย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ ปี พ.ศ. 2567 รวมถึงการเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนาน โดยฝ่ายฝรั่งเศสได้ชื่นชมการผลักดันนโยบายของประเทศไทย ทั้งการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ติดตามความคืบหน้าของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ... เช่น ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม และชื่นชมการตอบสนองข้อท้าทายในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่มีชุมชนชาวฝรั่งเศสขนาดใหญ่พำนัก ประชาชนมีการแลกเปลี่ยน soft power ระหว่างกัน เช่น อาหาร วัฒนธรรม ประการสำคัญ คือ ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ ฝ่ายไทยเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมคุณค่าของความเป็นครอบครัว เพื่อความกลมเกลียวของคนทุกช่วงวัย อันนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนระบบการให้บริการสุขภาพ สวัสดิการเพื่อความมั่นคงเชิงสังคม และตระหนักถึงการพัฒนาระบบ universal design ที่คำนึงถึงความครอบคลุมมิติด้านการจ้างงาน การจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ในส่วนของประเด็นทิศทางความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ฝ่ายฝรั่งเศสมีความยินดีเป็นภาคีดำเนินการร่วมกับฝ่ายไทย อาทิ การเชื่อมโยงหรือผสมผสานประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับมิติเพศภาวะ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านพัฒนาศักยภาพสตรีหรือสังคมด้านต่าง ๆ การรณรงค์ด้านสิทธิร่วมกับผู้แทนพิเศษด้านสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศของฝรั่งเศสในโอกาสเยือนประเทศไทย รวมถึงคำเชิญของฝ่ายไทยร่วมดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย Family First เพื่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัว 


ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share