ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

😍 ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม 💆‍♀️ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567)

25 ม.ค. 2567

897 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

😍 ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม
💆‍♀️ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567)
...............................
🏫 ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ยื่นสมัครอบรมด้วยตนเองได้เลย
🎯 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 11.00 น. เท่านั้น)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share