ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ🥰หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน รุ่นที่ 68 💜❤️ 📍📍#หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้า

9 ก.พ. 2567

142 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ🥰หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน รุ่นที่ 68 💜❤️
**หมายเหตุ ผู้สมัครเรียน ต้องมีพื้นฐานการเย็บจักรอุตสาหกรรม**
👩‍🎓เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
📍#รายงานตัว รายงานตัววันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.
➡ #เริ่มเรียน เริ่มเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (3 แผ่น)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
**จาก รพ.รัฐ/รพ.เอกชนเท่านั้น**

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share