ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอาชีพ 📚หลักสูตร "อาหารเพื่ออาชีพ 1" ระยะสั้น 5 วัน

16 ก.พ. 2567

125 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอาชีพ
📚หลักสูตร "อาหารเพื่ออาชีพ 1" ระยะสั้น 5 วัน
🗓️ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567
🏡 ณ วิทยาลัยสารพัดพิษณุโลก ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share