ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชน ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่นที่จัดตั้งไปขยายเครือข่ายโดยการจัดตั้งชมรม/สมาคม/กลุ่มเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 3 ประเด็น ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะป้องกันตนเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.พ. 2567

65 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share