ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุฝึกอาชีพการจัดฝึกอบรมหลักสูตรน้ำชง น้ำสมุนไพร ชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนและคอนเฟลกน้ำตาลมะพร้าวสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.พ. 2567

121 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon