ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองป้องกันการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

23 ก.พ. 2567

45 view

-

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share