ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ

23 ก.พ. 2567

124 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share

icon