ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านดนตรีบำบัด ระหว่างคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

23 ก.พ. 2567

60 view

-

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านดนตรีบำบัด ระหว่างคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คุณปวีณา ลาวัณย์ศิริ ผู้อำนวยการแผนงาน พร้อมคณะ วัตถุประสงค์เพื่อหารือ MOU ความร่วมมือด้านดนตรีบำบัด กิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ การ Train the trainer กลุ่มอาสาสมัครและผู้ดูแลในกลุ่มเป้าหมายกระทรวง พม. รวมถึงดนตรีในวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share