ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานกองทุนประชากรสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA ประเทศไทย)

23 ก.พ. 2567

58 view

-

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย
นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชุมหารือร่วมกับนางสาวสิริลักษณ์ 
เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA หรือกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นแผนการดำเนินการ แลความร่วมมือแผนงานปี 2567 ระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ UNFPA มีการหารือเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงานต่าง ๆ ของ UNFPA ร่วมกับ สค. เช่น การส่งเสริมการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB) หรือการขับเคลื่อนแนวทาง SGD5 Localization (การขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศในระดับท้องถิ่น) ในจังหวัดนำร่องของกระทรวง พม. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การจัสำรวจข้อมูลความรุนแรงทางในครอบครัวไทยต่อผู้หญิงและบุคคลแบบอิงฐานประชากร ซึ่งประเทศไทยไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวมานานกว่า 24 ปี รวมถึงการจัดงานชิงรางวัล HER Awards เพื่อเชิดชู 77 บุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศจาก 77 จังหวัดทั่วประเท

ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมที่ถือเป็นการเริ่มต้น (Kick-off) ความร่วมมือของ สค. และ UNFPA ในปี 2567 ได้แก่ งานวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 นี้ 


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share