ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อน และส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

23 ก.พ. 2567

65 view

-

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อน และส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 สืบเนื่องจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเสนอรายชื่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อน และส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมี คณะผู้บริหาร สค. ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share