ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงานมอบนโยบายในงาน “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพ้นวิกฤตประชากร”

23 ก.พ. 2567

57 view

-

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30 น. ณ ห้องประชุมสป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงานมอบนโยบายในงาน “พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทย ผ่านพ้นวิกฤตประชากร” วัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเตรียมงาน รวมถึงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในทุกภาคส่วน โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share