ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

19 เม.ย. 2567

39 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีฯ ผู้บริหาร สค. คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share