ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมงานวันปกรณ์ 2567 ยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันปกรณ์ 2567 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัล

19 เม.ย. 2567

75 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันปกรณ์ 2567 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัล

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share