ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เลี้ยงลูกเชิงบวกด้วยหลัก 5L❤️🥰🌟

23 เม.ย. 2567

39 view

กชนุช ทองอุไร

เลี้ยงลูกเชิงบวกด้วยหลัก 5L❤️🥰🌟

▶️▶️ ลูกกว่าที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเขาอยู่เสมอ การเลี้ยงลูกเชิงบวกด้วยหลัก 5L ประกอบด้วย Love, Learn, Limit Let them grow, Let it be สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหลักการหนึ่งที่พ่อแม่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงลูก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้ลูกมีคุณสมบัติในเชิงบวกด้วยเช่นกันประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share