ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

23 เม.ย. 2567

43 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหาร สค. เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งวดที่ 2) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share