ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ประชุมคณะทำงานกำกับและขับเคลื่อนเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2567

23 เม.ย. 2567

50 view

นาย ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและขับเคลื่อนเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2567 วัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และทบทวนปรับปรุงการ ดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการของ สค. โดยมี ผู้บริหาร สค. คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share